NĂNG LỰC NHÂN SỰ

STT CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT TỔNG SỐ GHI CHÚ
1 Trên Đại học 3
- Thạc sỹ Kỹ thuật 2
- Thạc sỹ Kinh tế 1
2 Đại học 35
- Kỹ sư Xây dựng 10
- Kiến trúc sư 3
- Kỹ sư Máy xây dựng 2
- Kỹ sư Cấp thoát nước 2
- Kỹ sư Kinh tế Xây dựng 3
- Kỹ sư Giao thông 2
- Kỹ sư Thuỷ lợi 1
- Kỹ sư trắc đạc 1
- Kỹ sư Điện, điện tử 1
- Kỹ sư Cơ khí 2
- Kỹ sư Bảo hộ lao động 2
- Cử nhân Kinh tế, QTKD 5
- Cử nhân Luật 1
3 Cao đẳng - Trung cấp 16
- Xây dựng 5
- Kế toán 5
- Công nghệ thông tin 1
- Giao thông 3
- Thuỷ lợi 2
TOP